life-georgian-courtJane Austen schrijft in haar boeken niet over politiek. Maar de tijd dat ze leefde wordt gekenmerkt door de laatste twee van de vier Georges die aan de macht zijn geweest. Het boek Life in the Georgian Court van Catherine Curzon, dat onlangs bij de Engelse uitgever Pen & Sword History is verschenen, heeft geen verwijzingen naar Jane Austen, maar geeft een goed beeld van het leven aan het hof in de gehele Georgian periode, dat toch zijn weerslag kende op de gewone bevolking.

Door Odette Snel
(for English translation, please scroll down)

Mad king George

Jane Austen groeide op met George III als koning. Een vriendelijk, maar strikt persoon die helaas door een geestesziekte bekend zal worden als ‘mad king George’. Toen regeren voor hem niet meer mogelijk was, werd zijn zoon George IV aangesteld als regent. Jane stak haar ongenoegen over zijn leefstijl niet onder stoelen of banken, zoals bleek in haar brieven, maar was desalniettemin verplicht haar boek Emma aan hem op te dragen.

4 thema’s

Dit boek van Catherine Curzon richt zich niet alleen op de vier Georges, maar ook op de overige koningshuizen die aan de macht waren in Europa in deze periode, het Russische, het Franse en het huis van Hanover, de afkomst van George I. Curzon heeft het boek verdeeld in 4 thema’s: kindertijd, huwelijk, schandalen en dood. Per onderdeel komen diverse koningen en koninginnen aan de beurt. Eerst hun jeugd, vervolgens wie met wie trouwt, de nodige schandalen komen aan bod en de laatste periode en dagen uit hun leven.

Kommer en kwel

Al lezend kom je al gauw tot de conclusie dat het leven aan de diverse koninklijke hoven vooral kommer en kwel was en in fel contrast staat met het romantische beeld van glitter en glamour van de huidige koningshuizen.
Verplichte, en met name zeer ongelukkige huwelijken, vliegen als het ware om je oren. (Voormalige) koningen die in kerkers eenzaam hun leven verslijten, ouders die hun kinderen niet meer mogen zien, onthoofdingen zijn gebeurtenissen die regelmatig voorbij komen.
Maar laat je alsjeblieft hierdoor niet afschrikken het boek te lezen. Integendeel, de schrijfwijze van Catherine is heel prettig, levendig en vaak grappig. Je voelt je als het ware meegenomen worden naar het verleden. Doordat iedere koning/koningin per onderdeel beknopt wordt behandeld, is het boek totaal niet langdradig en leest het lekker vlot. Zelfs als je niet koningsgezind bent, voel je je toch betrokken met het wel en wee van de meeste vorsten.
Het boek is absoluut een aanrader als je een interesse hebt in de 18e/19e eeuw.

Over Catherine Curzon

curzonCatherine woont met haar echtgenoot en hond Pippa in Yorkshire. Ze heeft een master in film en is historica, gespecialiseerd in koningshuizen.
Ze houdt een blog bij onder de naam Madame Gilflurt, waarin ze schrijft over de 18e/19e eeuw. Tevens schrijft ze voor diverse Engelse historische bladen en websites en het tijdschrift Jane Austen Regency World.
Ook draagt ze bij aan de show ‘An evening with Jane Austen’ met acteur Adrian Lukis (George Wickham in Pride and Prejudice 1995). Voor de voorstelling van 22 oktober in Gloucestershire kun je nu kaartjes kopen via haar website. Haar tweede boek, Kings of Georgian Britain verschijnt op 30 maart 2017.

Kopen

Life in the Georgian Court is te koop bij Bol.com en Amazon.co.uk.

Review: Life at the Georgian Court

Recently the book Life in the Georgian Court, written by Catherine Curzon, has been published by Pen & Sword History. Jane Austen has never written about politics. But during her life, two of the four Georges reigned in England. Jane grew up when George III was king. A friendly, but very strict person, who unfortunately suffered from a mental illness and was later known as ‘mad king George’.
When he no longer was able to reign, his son, George IV became regent. Jane did not have a high opinion of him, but she was ‘forced’ to dedicate her book Emma to him.

Good impression

Catherine’s book does not mention Jane Austen. But it gives a very good impression of life at the royal courts in the whole Georgian period, which had his reflection on the lives of ordinary people. The book does not handle only the four Georges, but also the other royal houses in power in Europe, as the Russian, French and the house of Hannover, the origin of George I.

4 parts

Catherine divided the book in 4 parts: childhood, marriage, scandal and death. In each part various kings and queens are described. Their childhood, who marries who, many scandals are addressed and the last period and days of their lives. While reading, you come to the conclusion that live in the court has been quite miserable and is in sharp contrast with the romantic image we have of the glitter and glamour of the current royal courts. Forced and arranged marriages, most of them very unhappy, (former) kings who had to spend the rest of their lives in dark prison cells, parents who were no longer allowed to see their children, beheadings, are topics that are frequently mentioned.

Compassion

But please don’t let this be a reason not to read this book. Because Catherine writing is a pleasure to read, it is very lively and frequently funny. If feels like you are taken back to the past. Because every king/queen is handled briefly, the book is never long-winded and it is an easy read. Even if you are not a royalist, you feel compassion for most of the monarchs.
This book is highly recommendable if you have an interest in the 18th and 19th century.

About Catherine Curzon

Catherine lives with her husband and dog Pippa in Yorkshire. She has a master’s degree in film and is a royal historian.
She has a blog, where she writes under the name Madame Gilflurt about the 18th and 19th century. She has written for various English historical magazines and online websites and the Jane Austen Regency World. Also she contributes to ‘An evening with Jane Austen’, a show with actor Adrian Lukis.
Tickets for this show, 22 October in Gloucester, are available from her website.
Her second book, Kings of Georgian Britain, will appear on 30 March 2017.

Buy the book

Life in the Georgian Court is available at Bol.com and Amazon.co.uk.